เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

๑.  สภาพทั่วไป

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งคอก  อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๘๙-๓๒๕ โทรสาร ๐-๓๕๕๘๙-๓๒๕

Website : www.thungkhokschool.ac.th มีพื้นที่ จำนวน ๓๓ ไร่ ๒งาน โดยลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน

อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ ประมาณ  ๒๗  กิโลเมตร

โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

                   ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลศรีสำราญ

                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลดอนมะนาว

                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองบ่อและตำบลศรีสำราญ

                   ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ่อสุพรรณ

สภาพพื้นที่โดยรวม

                 พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชน มีลักษณะเป็นที่ราบ การคมนาคมสะดวกสบาย มีถนนมาลัยแมน

(นครปฐม – สุพรรณบุรี)  ผ่านหน้าโรงเรียนมีวัดทุ่งคอกชุมชนร้านค้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งคอก

ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก  สำนักงานขนส่ง

จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาทุ่งคอก  ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอกและศูนย์จำหน่ายรถยนต์อยู่บริเวณใกล้เคียง

สภาพทางเศรษฐกิจ

               ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทางการเกษตร ประมาณ ร้อยละ ๖๐ อาชีพค้าขาย  ร้อยละ ๑๐ 

อาชีพรับข้าราชการ ร้อยละ ๒ และอาชีพรับจ้าง ทั่วไป  ร้อยละ ๒๘

ปริมาณงานและเขตบริการ ในความรับผิดชอบ

                 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มีหน้าที่ในการบริการด้านการศึกษา  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเขตพื้นที่บริการในการศึกษาภาคบังคับ  ๕  หมู่บ้านได้แก่ หมู่  ๔, ๙, ๑๐, ๑๑ ,๑๔

ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มี ๗ หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่  ๔,๕,๖, ๙, ๑๐, ๑๑ ,๑๔ และนอกเขตพื้นที่บริการบางส่วน

 

๒.  ข้อมูลทั่วไป

๒.๑  ผู้บริหาร   นางอารี  พวงวรินทร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)

๒.๒  ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

       โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เริ่มตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม

 พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้งชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งคอก ๑" (ประดิษฐ์ศิลป์กสิกร ๑วัดทุ่งคอก) โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดทุ่งคอกเป็นสถานที่เรียน จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศโดยการนำของพระครูสุวรรณสาธุกิจ (หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสวัดทุ่งคอก (เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก) เป็นผู้อุปการะโรงเรียนพร้อมทั้งมอบที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน ๓๓ ไร่ ๒ งานโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
video puisituhan.com
tutorial puisituhan.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5