ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยุพา กิจส่งเสริมกุล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป