ชื่อ - นามสกุล :นางวิมลรัตน์ วงษ์กัณหา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ