ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจารุณี ศรีอ่อนดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป