what is puisituhan.com? ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thungkhokschool.ac.th Sun, 04 Feb 2024 21:21:56 วันที่ 29 กันยายน 2566 “เกษียณสุข เกษมสันต์” คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูยุพา กิจส่งเสริมกุล http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=232 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698815194.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2566 “เกษียณสุข เกษมสันต์” คณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูยุพา กิจส่งเสริมกุล

1698815194
วันที่ 25 กันยายน 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นางสาวปรียานุช สุขมากและนางสาวศรีสมร พรมมาต ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=231 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698814524.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นางสาวปรียานุช สุขมากและนางสาวศรีสมร  พรมมาต ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผ 1698814524 วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "อัญมณีแห่งเสมา...คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ" http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=230 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698814110.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "อัญมณีแห่งเสมา...คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ"

1698814110
วันที่ 15-17 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=229 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698813643.jpg

วันที่ 15-17 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ ) จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

1698813643
วันที่ 6-8 กันยายน 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย นางสาวศุภักษร ใจมั่น เข้าร่วมประชุม การสร้างต้นแบบ Safety School http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=228 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698812832.jpg

วันที่ 6-8 กันยายน 2566 นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย นางสาวศุภักษร ใจมั่น เข้าร่วมประชุม การสร้างต้นแบบ Safety School

1698812832
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายมนตรี รัตนภูวิศ น.ส.สุวารี สิงห์ปี นายทินภัทร อินมา ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=227 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698812651.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายมนตรี รัตนภูวิศ น.ส.สุวารี สิงห์ปี นายทินภัทร อินมา ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ

1698812651
วันที่ 5 กันยายน 2566 นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาวัด ชุมชน โรงเรียน โดยมุ่งเน้น ปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=226 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698812448.jpg

   วันที่ 5 กันยายน 2566  นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาวัด ชุมชน โรงเรียน โดยมุ่งเน้น ปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน 

1698812448
วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ความรู้ไม่อยู่เพียงในห้องเรียน" ทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=225 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698811812.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ความรู้ไม่อยู่เพียงในห้องเรียน" ทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1698811812
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดี ครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ครอบครัวเด็กชายรัฐภูมิ ใจทำดี นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=224 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698811451.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดี ครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ครอบครัวเด็กชายรัฐภูมิ ใจทำดี นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 

1698811451
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปี 2566 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=223 http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1698729057.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปี 2566

1698729057