ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะนักเรียน
ไปจัดแสดง และประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors Exhibition 2016
ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ มาเลเซีย ๘ ผลงาน เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขระ และเด็กหญิงศศินา สมเหมาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยครูชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ส่งผลงาน "รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืน สำหรับผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากประเทศมาเลเซีย
(ภาพกิจกรรม 1) (ภาพกิจกรรม 2)

พระภิกษุและสามเณรออกบิณฑบาตในหมู่บ้าน และตลาดทุ่งคอก ซึ่งเป็นกิจวัตร สำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นการสร้างความมั่นคงถาวรให้เกิดแก่พระพุทธศาสนา
และสถาบันศาสนาสืบต่อไป
(ภาพกิจกรรม 1)

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตร
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
(ภาพกิจกรรม 1) (ภาพกิจกรรม 2)

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ และได้เชิญผู้ปกคองเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มูโรงเรียน สุวรรณสาธุกิจ
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
ณ. แคมป์อู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยรองชัยรัตน์ พละเลิศ และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ
รับมอบรางวัล MOE AWARDS ณ ห้องประชุมใหญ่ พุทมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทมลฑล จังหวัดนครปฐม
( ภาพกิจกรรม )

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดตารางติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดติวให้กับนักเรียนตามตาราง วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
และสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ กุมภสพันธ์ ๒๕๕๙ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนได้
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
และวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
โรงเรียนบ้านหนองจิก พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไปเข้าข่ายที่ ค่ายไผ่สีทอง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์
และ สพป.นว.1 เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการประสงค์ พวงวรินทร์
พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไป
ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๕๙ ภาคเช้า และภาคค่ำ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '