ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย
และมลพิษทางอากาศ และโรงเรียน Eco - School ให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยตัวแทนครู ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชูเกียรตื เสมา ป.ป.ส.
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละ และอุทิศตนทำงานด้วยความมุ่งมั่น
ณ หอประชุมมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดตโปทาราม สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจังหวัดลพบุรี
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดโรคต้นแบบ ระดับดีเยี่ยม
จากศูนย์ควบคุมโรคที่ ๔ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดหัวงิ้ว อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับการประเมิน ผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จากคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดพิธีมอบโล่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ ๓
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย มากมาย เช่น กิจกรรม
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันพับจรวดกระดาษ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล
และกิจกรรมการจัดนิทรรศกาลแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผลงานนักเรียน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสถพรรณบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อนำไปพัฒนา ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และหน่วยงานต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะครู โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สพฐ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" และมอบให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ โดยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรมค่าย คนดีของแผ่นดิน และการประชุม
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับ ป.ป.ช. ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมคุ้มครองผู้บริโภค แกนนำ อย. น้อย เพื่อให้แกนนำ อย. น้อย
มีความรู้ความเข้าใจ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้
ไปสู่เพื่อนนักเรียน และชุมชนได้ สถานที่ในการจัดอบรม อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคณของบิดาผู้ให้กำเนิด
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งเติบใหญ่ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมรชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
มีการมอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่น และเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และโรงเรียนบ้านหนองจิก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
(Brain based Learning : BBL) ให้กับบุคลากรทุกท่าน ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '