ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
โรงเรียนบ้านหนองจิก พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไปเข้าข่ายที่ ค่ายไผ่สีทอง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์
และ สพป.นว.1 เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการประสงค์ พวงวรินทร์
พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไป
ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๕๙ ภาคเช้า และภาคค่ำ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
กำหนดจัดกิจกรรมสัมนาสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
โครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพสภานักเรียนให้เข้มแข็ง"
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของตนเอง
พร้อมที่จะพัฒนาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ดังคำวัญที่ว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
มี กิจกรรมการแสดงของนักเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ของขวัญมากมาย
มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้ที่มาร่วมงาน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
มีกิจกรรมการแสดงของผู้บริหาร ครูแต่ละสายชั้น และการจับของขวัญ ของรางวัลอีกมากมาย
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกันปั่นเจักรยาน Bike for Dad
ปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงเทิดพระเกียรติ มอบเกียรติบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศพ่อดีเด่น กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ
ผู้ให้กำเนิด และนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย
และมลพิษทางอากาศ และโรงเรียน Eco - School ให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยตัวแทนครู ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชูเกียรตื เสมา ป.ป.ส.
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละ และอุทิศตนทำงานด้วยความมุ่งมั่น
ณ หอประชุมมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดตโปทาราม สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจังหวัดลพบุรี
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดโรคต้นแบบ ระดับดีเยี่ยม
จากศูนย์ควบคุมโรคที่ ๔ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดหัวงิ้ว อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับการประเมิน ผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จากคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดพิธีมอบโล่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ ๓
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '