ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

วันที่ 10 เมษายน 2557 ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครู และประชาชน ตำบลทุ่งคอก ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ 47 พระครูสุวรรณสาธุกิจ (หลวงพ่อแดง) มีการแห่รูปเหมือน
ไฟเบอร์กลาสของพระครูสุวรรณสาธุกิจ (หลวงพ่อแดง) บริเวณตลาดทุ่งคอก

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียนคือ
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนวัดสำเภาทอง โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
และโรงเรียนวัดหนองกระทู้ ณ ห้องพัฒนาวิชาการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 3-4 เมษายน 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนทุกคนรับทราบและปฏิบัติตรงกัน

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 24 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดการอบรมศึกษาดุงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ที่ต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2557
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อย
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้รับเกียรติจากนายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาล
ตำบลทุ่งคอก เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน โดยมี ผ.อ.ประสงค์ พวงวรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
(ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ดำเนินงานตามโครงการทัสนศึกษานอกสถานที่ประจำปี 2556
โดยมี ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ คณะครู และนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทัศนศึกษาบึงฉวาก และวัดป่าเลย์ไล
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ระดับชั้น ป.1-3 ทัศนศึกษา ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ป. 4-6 ทัศนศึกษาแหลมผักเบี้ย และ
พระราชวังบ้านปืนรามนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
( ภาพกิจกรรม 1 ) ( ภาพกิจกรรม 2 )
( ภาพกิจกรรม 3 ) ( ภาพกิจกรรม 4 )

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน และพานักเรียน
ที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การสร้างภาพด้วยการปะติด
ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ อิมแพค เมืองทองธานี
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 12-14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ที่โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
และวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2557 (สามัญรุ่นใหญ่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อฝึก
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
( ภาพกิจกรรม 1 ) ( ภาพกิจกรรม 2 )

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจประเมินผล
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waset School) ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวต้อนรับ

และ นายเกียรติศักดิ์ กีรติดำเกิงสกุล รองนายกเทศบาล ตำบลทุ่งคอกกล่าวต้อนรับ
ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม
และประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษา
ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมบลูไดมอนด์ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.30 นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานวันครู ปี 2557 ณ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเช้ามีการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคสายระลึก
ถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ภาคค่ำราตรีสังสรรค์ ครูสุพรรณฯ เขต 2
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 15.30 น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ผอ.ประสงค์ พวงวรินทร์ กล่าวเปิดรายงานการจัดงาน
และคุณไพรินทร์ ฐิติวัฒนพงษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีเกมตักโชค แจกของขวัญมากมาย ชมการแสดงของนักเรียนจำนวน 9 ชุด
มีการมอบเกียรติบัตรเด็กดีจำนวน 31 คนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนที่มาร่วมงาน
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 13.30 น. ตัวแทนครูพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 218 คน ไปร่วมกิจกรรมของวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรม
เดินธุดงค์ธรรมชัย ณ. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา (ไผ่โรงวัว)
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 สำนักคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาประเมิน
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School กล่าวต้อนรับโดยนายกธานี ฉัตรนภารัตน์
และนายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมทั้งคะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับ
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้พานักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.3
ไปร่วมกิจกรรมโครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๘ ณ วัดธรรมกาย
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรวมพลังสร้างความดีถวายเป็นพุทธบูชา เรียนรู้
และฝึกฝนศีลธรรมแก่เด็กดี V-Star ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ประเมินมาตรฐานศีลธรรม
ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมทั้งมอบทุน "ต้นสมบัติจักรพรรดิฯ"
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจแก่เด็กดี V-Star
(ภาพกิจกรรม)


โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325