ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๑๗-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย มากมาย เช่น กิจกรรม
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันพับจรวดกระดาษ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล
และกิจกรรมการจัดนิทรรศกาลแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผลงานนักเรียน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสถพรรณบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อนำไปพัฒนา ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และหน่วยงานต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะครู โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สพฐ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" และมอบให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ โดยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรมค่าย คนดีของแผ่นดิน และการประชุม
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับ ป.ป.ช. ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมคุ้มครองผู้บริโภค แกนนำ อย. น้อย เพื่อให้แกนนำ อย. น้อย
มีความรู้ความเข้าใจ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้
ไปสู่เพื่อนนักเรียน และชุมชนได้ สถานที่ในการจัดอบรม อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคณของบิดาผู้ให้กำเนิด
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งเติบใหญ่ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมรชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
มีการมอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่น และเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และโรงเรียนบ้านหนองจิก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
(Brain based Learning : BBL) ให้กับบุคลากรทุกท่าน ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การนำเสนอประวัติวันภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การแต่งกลอนสี่
การเรียงความ การแต่งกาพย์ยานี 11 เขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ และการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น.
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ สิงหสคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร
และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยคณะครูกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาบริเวณตลาดทุ่งคอก ถวายเทียนให้กับวัดทุ่งคอก
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เขียนคำขวัญ
เรียงความและแต่งบทร้อยกรอง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มโรงเรียนจินดามณี อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวน ๑๐๐ ท่านมีความประสงค์ขอศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนและชุมชน และวิธีการจัดการขยะ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
ก็สามารถ นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนหันคาทิพยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
จำนวน ๒๐ ท่านมีความประสงค์ขอศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) ได้รับการสนับสนุน
จาก ผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
ร่วมเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายชัยรัตน์ พละเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไปรับป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งคณะสงฆ์ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้นำสถานศึกษา ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา สนับสนุน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักศีล ๕ ในชีวิตประจำวัน
ณ วัดเขากำแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์ (ทสจ.นครสวรรค์)ได้ร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จัดทำโครงการลดปริมาณขยะ
ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้กับเยาวชน
จึงขอศึกษาดูงานของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินการดำเนินงาน "โรงเรียนดี Happy School" ผลการประเมินจากคณะกรรมการพบว่า
โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาระบบบริการผู้เรียนทั้ง ๓ ด้านได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านห้องสมุดมีความพร้อม
ทุกด้าน ทั้งสถานที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ด้านแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย ด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้
สามารถดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมใช้ เพียงพอ และครอบคลุมทุกช่วงชั้น
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ออกแบบ สร้างสนามเด็กเล่น
(Brain Based Leaning : BBL) สำหรับนักเรียน
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '