ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เดินทางไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ จังหวัดปทุมธานี พื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย
คณะครูได้เดินทางไปร่วมงาน "โรงเรียนคุณธรรม สุพรรณ ๒ ร่วมนำทางสร้างคนดีให้บ้านเมือง
" ณ ลานธรรมพระพุทธปุษยคีรีสุวรรณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยำายเครือข่าย
นักเรียนไทยสุขภาพดี ๔ ภูมิภาค ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถทศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษา
องค์ปฐมเจดีย วัดไข่ขิง และสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อสนับสนุน
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดการดำเนินงาน รวมดึงการขยายผล และสร้างความยั่งยืนด้วยการกำจัดขยะมูลฝอย
ณ บ้านไม้ธารา แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
การมีจิตอาสาพัฒนาตนเอง และโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
จังหวัดลพบุรี ขอศึกษาดูงานการจัดการธนาคารรีไซเคิล การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุงคอก(สุวรรรสาธุกิจ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือสำรอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุงคอก(สุวรรรสาธุกิจ) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
OBEC Active Learning Came เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดทักษะ
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ คู่คุณธรรม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย ตัวแทนครู และนักเรียน แข่งขันกีฬา ฟุตบอล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักความสามัคคี และความอดทน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ (วัดวังตะกู) โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต โรงเรียนบ้านโป่ง และโรงเรียนสระพังกร่าง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครูวณีวรรณ เรืองเนตร, ครูสิริวรรณ ฉัตรประพันธ์ และครูพิภาค จอมพงษ์
ครูผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้นักเรียน
ได้รู้ถึงทฤษฎี หลักการในการปฏิบัติ " ขั้นตอนการปลูกข้าว" ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คณะครู และนักเรียนสายชั้นอนุบาล ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สวยงาม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลทุ่งคอก และศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
108 อาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '