ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น
โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ การแข่งขันเครื่องร่อน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์จริง
ทางวิทยาศาสตร์จากภายนอกห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมคัดเลือกการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน
รางวัลประเภทโรงเรียน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ จังหวัดเพชรบุรี
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
จัดการประชุมสัมมนา โครงการประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสุพรรณบุรีต่อสุู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
"รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี"
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ออกนิเทศ ติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกับนักเรียน
พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด
เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนมาจนกระทั่งเติบใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่น และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นำเสนอผลงาน
บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค โครงการโรงเรียนสุจริต
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระชนมายุ ๖๕ พรรษา มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกับบริษัทโปรเจคฟิลด์จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ต้นศักดิ์ ต้นชมพุพันธ์ทิพย์ และต้นยูคาลิปตัส
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสุวรรณสาธุกิจได้ร่วมกัน จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
"บ้านโป่งเกมส์" วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี
เสียสละ รู้จักการให้อภัย ความอดทน และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และการนำขยะมารีไซเคิล
และยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของการออมอีกด้วย
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยแห่ขบวนผ่านตลาดทุ่งคอก
เพื่อร่วมอนุรักษณ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
และคณะครูร่วมกันถวายเทียน ณ วัดทุ่งคอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ต.ท. บรรเจิด เรืองวอน สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธร ตำบลทุ่งคอก
มอบเกียรติบัตร และเสื้อสะท้อนแสง ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมสารวัตรนักเรียน
จุดประสงค์เพื่อนำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักเรียน
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลองตอง และเทศบาลตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และทำการฉีดพ่นยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในกิจกรรม "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนจะส่งดอกไม้จันทร์ทั้งหมด
ไปที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อไป
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จัดโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเด็กไทย ณ ค่ายอู่ทองสักทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
เป็นหน่วยเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของโรงเรียน อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมโครงการยุวชน คนคุณธรรม
เพื่อให้นักเรียนคิดค้นลงมือปฏิบัติ โครงงานคุณธรรม โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรรสาธุกิจ) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมด้านที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมมอบรางวัลให้กับครู
ที่มีผลงานดีเด่นด้านลูกเสือจำนวน ๔ ท่านที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันการฝึกระเบียบแถว
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ สังกัดกองการศึกษา นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ขอศึกษาดูงานการจัดการ การคัดแยกขยะ โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ
และการแยกขยะที่ถูกต้องถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการออกประเมินครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ
ประจำปี ๒๕๖๐ มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมินในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน
โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ จำนวน 9 ท่าน
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดทุ่งคอก และ นางละเอียด สอิ้งทอง ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
รับโล่รางวัล MOE award สาขาต่อต้านยาเสพติด ประจำปร ๒๕๕๘ ฯพณฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมประกอบด้วยการแต่งกาย
ตัวละครในวรรณคดี โดยใช้วัสดุรีไซเคิล
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
ตรวจปัสวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
ผลการตรวจปัสวะนักเรียนพบว่า ไม่พบสารเสพติดจากนักเรียนทุกคน
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน
ชาวตลาดทุ่งคอกได้ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งข้อควรระวัง และการหลีกเลี่ยง
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรรบุรี ขอศึกษาดูงานการจัดการ
การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น
รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะ
ที่ถูกต้องถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
และเทสบาลตำบลทุ่งคอก ร่วมกันจัดระเบียบ และดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนด้านข้างของโรงเรียน
ในช่วงเย็นระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ให้ได้รับความปลอดภัย และเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นประธานในพิธี
นักเรียนทุกชั้นเรียนจัดเตรียมพาน ดอกไม้มาไหว้ครูเพื่อขอพร เป็นสิริมงคลกับตนเอง
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนนำสินค้ามาจำหน่าย
สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ทำลายธรรมชาติทุกชนิด
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนศาลาตึก จังหวัดนครปฐม โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนจันเจริญสุข และโรงเรียนดาวโด่ง จังหวัดสมุทรสงคราสม ขอศึกษาดูงานการจัดการ
การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '