ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนนำสินค้ามาจำหน่าย
สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ทำลายธรรมชาติทุกชนิด
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนศาลาตึก จังหวัดนครปฐม โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนจันเจริญสุข และโรงเรียนดาวโด่ง จังหวัดสมุทรสงคราสม ขอศึกษาดูงานการจัดการ
การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้ส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมจัดนิทรรศกาลเนื่องในวัน"สหกรณ์นักเรียน"
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับเกียรติบัตร
จาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณษาธุกิจ) มีนโบบายจัดกิจกรรม 5
"Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ ๙) ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบภายในโรงเรียนและยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ส่งนักเรียนเข้าอบรมโครงการการว่ายน้ำ
เพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำเป๋น เอาตัวรอด
จากการเสียชีวิตทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้
ณ สระว่ายน้ำสถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์และทีมวิทยากร โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้นำชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ตามโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคัดแยกขยะ
และการจัดการขยะตามหลัก 3R ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และในภาคบ่ายคณะอบรมเข้าศึกษา
ดูงานการจัดการขยะ และฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คุณสมมาตร จีบแก้ว คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
แต่ขาดแคลน และมีจิตสาธารณะ จำนวน ๒๐ ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และเป็นตัวอย่างในการทำความดี ต่อไป
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียน และแนวทางการปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต่อไป
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์ และ นางละเอียด สอิ้งทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
เสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะวังข์ อำเภอเมืองสุพรรณ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เดินทางไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ จังหวัดปทุมธานี พื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย
คณะครูได้เดินทางไปร่วมงาน "โรงเรียนคุณธรรม สุพรรณ ๒ ร่วมนำทางสร้างคนดีให้บ้านเมือง
" ณ ลานธรรมพระพุทธปุษยคีรีสุวรรณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยำายเครือข่าย
นักเรียนไทยสุขภาพดี ๔ ภูมิภาค ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถทศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษา
องค์ปฐมเจดีย วัดไข่ขิง และสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อสนับสนุน
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดการดำเนินงาน รวมดึงการขยายผล และสร้างความยั่งยืนด้วยการกำจัดขยะมูลฝอย
ณ บ้านไม้ธารา แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
การมีจิตอาสาพัฒนาตนเอง และโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
จังหวัดลพบุรี ขอศึกษาดูงานการจัดการธนาคารรีไซเคิล การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุงคอก(สุวรรรสาธุกิจ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือสำรอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุงคอก(สุวรรรสาธุกิจ) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
OBEC Active Learning Came เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดทักษะ
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ คู่คุณธรรม
( ภาพกิจกรรม )

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '